Pomoc finansowa

Regulamin przyznawania pomocy finansowej przez Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

§ 1.
1. Regulamin określa zasady, formę i tryb udzielania uznaniowej pomocy finansowej w tym socjalnej osobą uprawnionym do niej.
2. Z pomocy mogą korzystać .
1) Członkowie Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zrzeszeni w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim.
2) Funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin nie będący członkami ZZS „Florian”, a korzystający z programów ubezpieczeniowych, w których Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZZS „Florian” jest ubezpieczającym.
3. Pomoc finansowa socjalna może być udzielona w przypadku:
1) indywidualnych zdarzeń losowych,
2) klęsk żywiołowych, które dotknęły wnioskodawcę,
3) długotrwałej choroby lub rehabilitacji.
4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pomoc finansowa może być udzielona w przypadkach niewymienionych w ust. 3.
5. Występowanie jednego z przypadków, o których mowa w ust. 3
jest warunkiem prawa do ubiegania się o pomoc finansową.

§ 2
1. Pomoc finansowa może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 2000 zł netto, a w przypadku osoby samotnej 3000 zł netto.
2. W przypadkach znacznego uszczerbku majątkowego będącego następstwem klęsk żywiołowych lub indywidualnych zdarzeń losowych oraz choroby , które dotknęły wnioskodawcę, konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych na przywrócenie pierwotnej sytuacji mieszkaniowej oraz wsparcia zdrowotnego Mazowiecki Zarząd Wojewódzki może udzielić pomocy finansowej mimo przekroczenia kryterium o którym mowa w ust. 1.
3. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 uważa się sumę przychodów z ostatnich trzech miesięcy netto poprzedzającego złożenie wniosku.

§ 3
Kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową jest określona w budżecie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” na dany rok kalendarzowy. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej nie może przekroczyć ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel w danym roku kalendarzowym.

§ 4
1. Pomoc finansowa może być udzielona w formie rzeczowej lub pieniężnej, raz w roku kalendarzowym na pisemny wniosek uprawnionego potwierdzony przez Zarząd Terenowy .
2. W sytuacjach znacznego uszczerbku majątkowego, konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych na przywrócenie pierwotnej sytuacji mieszkaniowej lub zdrowotnej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki może podjąć indywidualną decyzję o przyznaniu wyższej kwoty niż ta o której mowa w ust. 2.

§ 5
1. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową składa wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z niżej wymienionymi dokumentami oraz podpisaną klauzulę informacyjną wraz
z oświadczeniem stanowiącą załącznik nr 2.:
1) potwierdzenie wynagrodzenia netto (średnia z trzech miesięcy) wnioskodawcy i współmałżonka wystawione przez pracodawców,
2) oświadczenie o dochodzie netto na członka rodziny (średnia z trzech miesięcy), podpisane przez wnioskodawcę; na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego – za okres trzech miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,
3) kserokopia decyzji ZER z bieżącego roku w przypadku emerytów i rencistów,
4) kserokopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, jeżeli we wniosku wskazane są uczące się dzieci w wieku od 18 do 25 roku życia,
5) w przypadku zdarzeń losowych – kserokopię dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację losową – np. zaświadczenie lekarskie, koszty leczenia –faktury.
2. Wniosek o pomoc finansową może być rozpatrzony, jeżeli od zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy finansowej nie upłynęło 12 miesięcy. 3. Wniosek należy złożyć lub przesłać do siedziby Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian 05-120 Legionowo ul. Mickiewicza 11 na co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego.
4. Świadome wprowadzenie w błąd co do okoliczności o których mowa w ust. 1 może skutkować wstrzymaniem, zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu pomocy finansowej.
5. Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego opiniuje wszystkie wnioski złożone o udzielenie pomocy finansowej, a następnie przedkłada je do akceptacji Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu na najbliższym posiedzeniu.

§ 6
1. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w drodze uchwały.
2. Od uchwały o której mowa w ust. 1 nie przysługuje odwołanie, uchwała jest ostateczna.

§ 7
Wypłata pomocy finansowej będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 8
Mazowiecki Zarząd Wojewódzki zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w tym rejestru rozpatrzonych i zrealizowanych wniosków pomocy finansowych.

§ 9
1. Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian”.
2. Uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO są członkowie Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian, w zakresie
danych osobowych o których mowa w art. 4, są uprawnieni:
1) Członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian.
2) Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZZS „Florian.
3. Dokumenty wymienione w §5 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 są przechowywane przez okres jednego roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Po upływie tego okresu podlegają likwidacji.
4. Wniosek jest przechowywany przez okres pięć lat.

§ 10
Niniejszy regulamin może być modyfikowany. Wszelkie zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej podjętej na mocy uchwały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

Do pobrania wniosek WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ LOSOWEJ/SOCJALNEJ 

 

Regulamin przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” do pobrania w PDF –