Pomoc finansowa

Regulamin przyznawania pomocy finansowej z budżetu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”

 

§ 1.

1. Regulamin określa zasady, formę i tryb udzielania uznaniowej pomocy finansowej w tym socjalnej osobą uprawnionym do niej.
2. Z pomocy mogą korzystać .
1. Członkowie Związku Zawodowego Strażaków „Florian” zrzeszeni w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim.
2. Funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emeryci, renciści oraz członkowie ich rodzin nie będący członkami ZZS „Florian”, a korzystający z programów ubezpieczeniowych, w których Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZZS „Florian” jest ubezpieczającym.
3. Pomoc finansowa socjalna może być udzielona w przypadku:
1) indywidualnych zdarzeń losowych,
2) klęsk żywiołowych, które dotknęły wnioskodawcę,
3) długotrwałej choroby lub rehabilitacji.
4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pomoc finansowa może być udzielona
w przypadkach niewymienionych w ust. 3.
5. Występowanie jednego z przypadków, o których mowa w ust. 3 równocześnie
z kryterium dochodowym, o którym mowa w § 2 jest warunkiem prawa do ubiegania się o pomoc finansową.

§ 2

1. Pomoc finansowa może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1000 zł netto, a w przypadku osoby samotnej 1500 zł netto.
2. W przypadkach znacznego uszczerbku majątkowego będącego następstwem klęsk żywiołowych lub indywidualnych zdarzeń losowych, które dotknęły wnioskodawcę, konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych na przywrócenie pierwotnej sytuacji mieszkaniowej oraz zdrowotnej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki może udzielić pomocy finansowej mimo przekroczenia kryterium o którym mowa w ust. 1.
3. Za dochód, o którym mowa w ust. 1 uważa się sumę przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

§ 3

Kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową jest określona w budżecie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian” na dany rok kalendarzowy.
Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej nie może przekroczyć ogólnej kwoty przeznaczonej na ten cel w danym roku kalendarzowym.

§ 4

1. Pomoc finansowa może być udzielona w formie rzeczowej lub pieniężnej, raz w roku kalendarzowym na pisemny wniosek uprawnionego potwierdzony przez Zarząd Terenowy .
2. W przypadku pieniężnej pomocy finansowej jej wysokość nie może przekraczać 2200 zł brutto.
3. W sytuacjach znacznego uszczerbku majątkowego, konieczności poniesienia znacznych nakładów finansowych na przywrócenie pierwotnej sytuacji mieszkaniowej lub zdrowotnej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki może podjąć indywidualną decyzję o przyznaniu wyższej kwoty niż ta o której mowa w ust. 2.

§ 5
1. Osoba ubiegająca się o pomoc finansową składa wniosek stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
1) potwierdzenie wynagrodzenia netto (średnia z trzech miesięcy) wnioskodawcy i współmałżonka wystawione przez pracodawców,
2) oświadczenie o dochodzie netto na członka rodziny (średnia z trzech miesięcy), podpisane przez wnioskodawcę; na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego – za okres trzech miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej,
3) kserokopia decyzji ZER z bieżącego roku w przypadku emerytów i rencistów,
4) kserokopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki, jeżeli we wniosku wskazane są uczące się dzieci w wieku od 18 do 25 roku życia,
5) w przypadku zdarzeń losowych – kserokopię dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację losową – np. zaświadczenie lekarskie, koszty leczenia –faktury.
2. Wniosek o pomoc finansową może być rozpatrzony, jeżeli od zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy finansowej nie upłynęło 12 miesięcy.
3. Wniosek należy złożyć lub przesłać do siedziby Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS „Florian 05-120 Legionowo ul. Mickiewicza 11 na co najmniej 30 dni przed posiedzeniem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego.
4. Świadome wprowadzenie w błąd co do okoliczności o których mowa w ust. 1 może skutkować wstrzymaniem, zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu pomocy finansowej.
5. Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego opiniuje wszystkie wnioski złożone o udzielenie pomocy finansowej, a następnie przedkłada je do akceptacji Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu na najbliższym posiedzeniu.

§ 6

1. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki podejmuje decyzję o udzieleniu pomocy finansowej
w drodze uchwały.
2. Od uchwały o której mowa w ust. 1 nie przysługuje odwołanie, uchwała jest ostateczna.

§ 7

Wypłata pomocy finansowej będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 8

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w tym rejestru rozpatrzonych i zrealizowanych wniosków pomocy finansowych.

 

§ 9

Niniejszy regulamin może być modyfikowany. Wszelkie zmiany treści regulaminu wymagają formy pisemnej podjętej na mocy uchwały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

Do pobrania wniosek WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ LOSOWEJ/SOCJALNEJ 

 

Regulamin przyznawania pomocy finansowej dla członków ZZS „Florian” do pobrania w PDF –