Komunikat Mazowieckiej Federacji ZZ Służb Mundurowych

Warszawa, dn. 09.07.2018 r.

KOMUNIKAT
W dniu 09.07.2018 roku odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Federacji ZZ SM woj. mazowieckiego reprezentującej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, która to w związku z brakiem akceptowalnej reakcji ze strony rządowej na postulaty:
1. Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych – nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy;
5. Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po
1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, 2270, z 2017 r. poz. 38, 715, 1321, 1386);
6. Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.
Postanowiła zawiązać Mazowiecki Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych oraz poprzeć zaplanowane działania NSZZ Policji, a w ramach swoich możliwości przystąpić do działań protestacyjnych zmierzających do wyegzekwowania ww. postulatów.
Informujemy jednocześnie, że akcja protestacyjna jest formą przekazania stronie rządowej sygnału o wysokim poziomie determinacji w walce funkcjonariuszy formacji mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej o poprawę warunków służby, które w zawiązku z możliwością powstania kryzysu kadrowego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kraju. Walczymy nie tylko o przyszłość naszych rodzin ale o przyszłość służb mających zapewniać bezpieczeństwo obywateli na właściwym poziomie.

Przewodniczący
Mazowieckiej Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych
Dariusz Łazarczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *